Domov

O mne

Blog

Knihy

Odborné práce a články

Úskalia prepravy vodíka plynárenskou infraštruktúrou, Slovgas 2020 (web)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie poľsko-slovenského plynovodného prepojenia, Slovgas 4/2016 (pdf)

Priebeh výstavby plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom, Slovgas 6/2013 (pdf)

Reverzný tok plynu v SR a skúsenosti s riadením projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, Slovgas 4/2012 (pdf)

Výroba transport a uskladňovanie vodíka, Slovgas 2/2011 (pdf)

Úprava bioplynu a možnosti využitia biometánu ako paliva budúcnosti, TZB HAUSTECHNIK 5/2010 (ASB.sk)

Využitie bioplynu pre zásobovanie mestskej časti energiou, diplomová práca, 2009; 1. miesto – Technika Ochrany Prostredia 2009; 1. miesto – Zlatý Mravec 2009

Nové trendy v odlučovaní plynných znečisťujúcich látok, bakalárska práca, 2007